اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

افراد حاضر
نام کاربری زمان موقعیت
مهمان 12:18 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 12:18 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:17 PM در حال خواندن موضوع کاریابی در کانادا
مهمان 12:15 PM زندگی در کانادا صفحه نخست
مهمان 12:15 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:13 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:12 PM زندگی در کانادا صفحه نخست
مهمان 12:11 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:11 PM زندگی در کانادا صفحه نخست
مهمان 12:10 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:08 PM در حال مشاهده تقویم
مهمان 12:08 PM در حال مشاهده تقویم
چه کسانی امروز در انجمن حضور داشته اند | بارگزاری مجدد این صفحه