اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.

در زیر شما می‌توانید لینک RSS ایجاد کنید. لینک‌ها می‌توانند برای هر تعداد از انجمن‌ها ایجاد شوند. سپس شما یک لینک RSS برای درج در RSS خوان خود دارید. یک RSS خوان مانند SharpReader. RSS چیست؟

RSS آخرین موضوعات
انجمن برای تهیه RSS:
لطفاً انجمنی را از لیست انتخاب نمایید. از کلید CTRL برای انتخاب همزمان چند انجمن استفاده نمایید.
نسخه خوراک RSS:
لطفاً نسخه RSS ای را که قصد تولید آن را دارید مشخص نمایید.
 RSS 2.00 (پیش‌فرض)
 Atom 1.0
محدودیت:
تعداد موضوعات دانلود شده بصورت همزمان. بیش از 50 توصیه نمی‌شود.
موضوعات هم زمان