اهداف انجمن: این انجمن به منظور کمک به دانشجویان و تازه واردین به کانادا، صرفه جویی در زمان و هزینه و استفاده از تجربیات دیگران راه اندازی شده است.


زندگی در کانادا
You haven't configured MyFacebook Connect plugin yet: either your Facebook Application ID or your Facebook Application Secret are missing. If you are an administrator, please read the instructions provided in the documentation.